LT EN RU

Kaip tapti abonentu (vartotoju)?

Abonento ir vartotojo sąvokos
1. Abonentas - fizinis arba juridinis asmuo (įmonė), taip pat užsienio valstybės juridinio asmens atstovybė ar filialas, įregistruotas Lietuvos Respublikoje, sudaręs su vandens tiekėju vandens tiekimo sutartį dėl geriamojo vandens pirkimo-pardavimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo arba prijungęs savo geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja vandens tiekėjas

2. Vartotojas -fizinis asmuo (gyventojas), perkantis vandenį ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, bet savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti

Sąvokų išaiškinimas pagal Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą patvirtintą 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764.
 
Kaip prisijungti prie miesto centralizuotų vandentiekio ir nuotakyno tinklų
1. Užsakovas turi gauti technines sąlygas, statinio prijungimui prie centralizuotų vandentiekio ir nuotakyno tinklų (vadovaujantis statinio projektavimo sąvadu ).

2. Dėl techninių sąlygų sąvado išdavimo užsakovas privalo kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrių, Gintaro g.33A, Palanga, tel.(8-460)48708, faksas-40224

3. Gavęs technines sąlygas, statytojas turi užsisakyti projektą pas atestuotą juridinį arba fizinį asmenį.

4. Pagal projektą, reikiamiems darbams atlikti, statytojas turi pasisamdyti rangovą, statybinę firmą, turinčią atestatą vandentiekio ir nuotakyno tinklų statymo darbams vykdyti;

5.Vandentiekio ir nuotakyno tinklus pateikia priėmimui statytojas kartu su rangovu.

6. Sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį su UAB „Palangos vandenys”, Abonentine tarnyba,
tel.(8-460)41220.
Naujų objektų vandentiekio ir nuotakyno tinklų statyba bei priėmimas
1. Statant vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius, privaloma į objektą kviesti UAB „Palangos vandenys” atstovą (Vandentiekio tarnyba-8-685-33593, Nuotakyno tarnyba-8-699-20921, Abonentinė tarnyba-41220) šių darbų etapų priėmimui ( komisija vyksta darbų priėmimui trečiadieniais) :
1.1. vamzdyno montavimui paruoštos tranšėjos dugno;
1.2. sumontuoto ir neužpilto gruntu vamzdyno;
1.3. vamzdyno hidraulinio bandymo;
1.4. vandentiekio vamzdyno dezinfekavimo;
1.5. gaisrinių hidrantų;
1.6. vandens apskaitos mazgo priėmimui.

2.Vandentiekio ir nuotakyno tinklų prijungimas prie veikiančių centralizuotų miesto tinklų atliekamas dalyvaujant UAB „Palangos vandenys” atstovui;

3. Vandentiekio ir nuotekų tinklus priimti pateikia statytojas ir rangovas (Inžineriniam techniniam skyriui-
tel.8-460-41223);

4. Vandentiekio ir nuotakyno tinklai priimami naudoti tik atlikus visus projekte numatytus darbus, pagal išduotas technines sąlygas, taip pat atlikus paklotų vamzdynų bandymus, turint geodezines nuotraukas (grafiniame- 2 egz. ir skaitmeninėse laikmenose) ir aktą, apie gaisrinio hidranto pridavimą; 
Reikalingų dokumentų sąrašas, priimant naudoti pastatytus ar rekonstruotus vandentiekio ir nuotakyno tinklus, įrenginius bei apskaitos mazgus
1. Vandentiekio ir nuotakyno tinklų prijungimo prie miesto tinklų projektas (atliktas atestuoto juridinio arba fizinio asmens, turinčio kvalifikaciją vandentiekio ir nuotakyno tinklų projektavimui);

2. Statybos leidimas (išduotas Palangos miesto savivaldybės administracijos);

3. Vandentiekio ir nuotakyno tinklų 2egz. geodezinės nuotraukos grafiniame ir skaitmeninėse laikmenose, dengtų darbų aktai (pateikiami statybos rangovo);

4. Naudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techniniai pasai arba sertifikatai (pateikiami statybos rangovo);

5. Vamzdyno hidraulinio išbandymo aktai (pateikiami statybos rangovo);

6. Vamzdyno praplovimo ir dezinfekavimo aktai (pateikiami statybos rangovo);

7. Vandens kokybės laboratorinės analizės išvados (tyrimai turi būti atlikti atestuotoje laboratorijoje);

8. Vandens apskaitos prietaiso pasas ir užplombavimo aktas (pateikiami statybos rangovo);

9. Aktas apie gaisrinio hidranto pridavimą (pateikiami statybos rangovo).

10.Statinio (vandentiekio ir nuotakyno tinklų) kadastrinių matavimų byla.
Dokumentai reikalingi privataus namo savininkui, norinčiam sudaryti šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį
1. Dokumentas nustatantis asmens tapatybę.

2 .Namo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai;

3. Apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu savininku laisvos formos aktą (kai patalpos perimtos iš kito vartotojo);

4. Vartotojui priklausančios teritorijos ploto dokumento kopija (lietaus nuotekų nuvedimo sutarčiai).

5. Informaciją apie sutarčių sudarymą teikia abonentinė tarnyba tel. (8-460- 41220);
 
Dokumentai reikalingi daugiabučio namo buto savininkui (nuomininkui), norint sudaryti šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį
1.Dokumentas nustatantis asmens tapatybę ;

2. Buto nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai;

3. Buto nuomininko nuomos sutartis;

4. Apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu savininku laisvos formos aktą ( kai patalpos perimtos iš kito vartotojo);

5. Informacija apie bute gyvenančių asmenų skaičių. Informaciją apie sutarčių sudarymą teikia abonentinė tarnyba, tel. (8~460-41220).

 
Dokumentai reikalingi privataus namo savininkui, naujai įrengus vandentiekio ir nuotakyno tinklus, norint sudaryti šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį
1. Dokumentas nustatantis asmens tapatybę;

2. Namo nuosavybės teisę patvirtinantys dokumentai; Informaciją apie sutarčių sudarymą teikia abonentinė tarnyba , tel. (8~460-41220)
Dokumentai reikalingi įmonėms ir organizacijoms , naujai įrengus vandentiekio ir nuotakyno tinklus, norinčioms sudaryti šalto vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį
1.Turi pateikti raštišką prašymą;

2. Įmonės registracijos pažymėjimo kopiją;

3. Pastato (patalpų) nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus;

4.Informacija apie sutarties sudarymą teikiama abonentinėje tarnyboje, tel. (8-460-41220)
Dokumentai reikalingi įmonėms ir organizacijoms , norinčioms sudaryti šalto vandens ir buitinių nuotekų šalinimo sutartį
1. Turi pateikti raštišką prašymą;

2. Įmonės registracijos pažymėjimo nuorašą;

3. Pastato (patalpų) nuosavybės teisę patvirtinančius dokumentus; (jeigu patalpos nuomojamos ), nuomos sutarties kopiją;

4. Vadovo įgaliojimą pasirašyti sutartį (jeigu sutartį pasirašo ne pats juridinio asmens vadovas);

5. Apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo su ankstesniu savininku laisvos formos aktą (kai patalpos perimtos iš kito abonento);

6. Įmonei priklausančios teritorijos ploto dokumento kopija ( paviršinio vandens [lietaus] nuotekų nuvedimo sutarčiai);

7. Informacija apie sutarties sudarymą teikiama abonentinėje tarnyboje, tel. (8-460-41220).
 
Sezoniniai vartotojai ( abonentai) prieš atidarant sezoninį objektą , privalo pateikti ir atlikti:
1 Pateikti prašymą sezoniniam objektui pasijungti prie vandentiekio ir nuotakyno tinklų.

2. Praplauti, dezinfekuoti vandentiekio įvadus, išvalyti buitinio nuotakyno kiemo tinklus, pateikti šalto vandens bakteriologinius tyrimus.

3.Pasibaigus vasaros sezonui vandens vartotojas privalo iškviesti UAB “Palangos vandenys” atstovą galutiniam skaitiklio rodmenų užrašymui ir vandentiekio įvado konservavimui žiemai.

4.Jei dėl vartotojo kaltės jam priklausančiuose vandentiekio ir nuotekų tinkluose įvyksta avarija ir dėl to atsiranda nuostoliai, padarytą žalą atlygina vartotojas (abonentas). Tel. pasiteiravimui (8-460-41220 arba 8-460-41225)

 


KONTAKTAI

UAB Palangos vandenys
Austėjos g.36, LT-00163 Palanga

Tel. (8-460) 41221, (8-460) 41222
Faks. (8-460) 41222
El.paštas: ofisas@palangosvandenys.lt
a.s.  LT497180600000467883,
AB Šiaulių bankas  Darbo laikas

I-IV 8.00 -17.00
V 8.00 - 14.30

  Pietų pertrauka
  12.00 - 12.30